Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Thống kê truy cập
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang
Trong 02 ngày 26-27/11/2019, tại các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và thị xã Tân Châu, Công an tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động gây chia rẻ dân tộc, chống Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc; cảnh giác trước hành vi các loại đối tượng và bọn tội phạm lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới để hoạt động gây mất ANTT trên địa bàn.

Responsive image

Thượng tá Võ Hữu Lễ, Phó trưởng Phòng xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ phổ biến pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc Khmer

      Qua 4 buổi tuyên truyền có 320 người dân là đồng bào dân tộc Chăm, Khmer tham dự; phát 160 thư gọ i tố giác tội phạm; tiếp nhận và trả lời các ý kiến thắc mắc, yêu cầu giải đáp về ANTT…

                                                      Chau Sóc Kunh (Phòng phong trào)