|

Tin Trong Tỉnh

An Giang triển khai Kế hoạch xây dựng các mô hình điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Lượt xem:

Sáng ngày 30/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; xây dựng “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Lễ phát động đăng ký xây dựng “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Responsive image

Các đại biểu tham dự

Responsive image

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

      Mục đích nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương… Ngoài ra, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, mục tiêu năm 2023 toàn tỉnh lựa chọn 16 đơn vị đại diện cho các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gồm: 6 Xã, 2 Phường, 2 Thị trấn, 3 Cơ quan, 1 Doanh nghiệp và 2  Cơ sở giáo dục điển hình.

      heo Đề án Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang: Từ năm 2023 - 2025, tập trung xây dựng mỗi thành phố, thị xã có ít nhất 30% Công an phường đạt đủ  các tiêu chí Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Từ năm 2026 - 2030, mỗi năm tập trung xây dựng mới từ 01 Công an phường đã chuẩn, đến năm 2030 xây dựng 100% Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Responsive image

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh gợi ý và mới các đại biểu tham gia thảo luận

Responsive image

Các đại biểu tham dự buổi lễ

      Phát biểu tham luận tại buổi lễ, các đại biểu đều thể hiện quyết tâm triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

      Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Nguyễn Thanh Bình, nhấn mạnh. Để tiếp tục nhân rộng những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo thủ trưởng cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định việc xây dựng, phát triển phong trào là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải triển khai thực hiện thường xuyên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BCĐ-CAT ngày 08/02/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng khác, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng, tiền đề cho việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị văn minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị...

      Đồng thời, phải chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao chất lượng các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng các mô hình hoạt động hiệu quả để nhân rộng và lựa chọn xây dựng mô hình mới phù hợp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, quần chúng dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Responsive image

Đại diện Ban Chỉ đạo các địa phương ký kết giao ước thi đua

      Thay mặt lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn tỉnh và Công an tỉnh, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành cùng cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 10/KH-BCĐ-CAT ngày 08/02/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về xây dựng “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo của Tỉnh uỷ tại Công văn số 727-CV/TU, ngày 31/3/2023 và Đề án của Uỷ ban nhân tỉnh về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh.

      Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị các đơn vị được lựa chọn đăng ký xây dựng đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023 - 2025 và Công an các phường trên toàn tỉnh, các đồng chí phải chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác được phân công, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân về chủ trương xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, cùng với đó quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân để luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã dành cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh nói riêng.

 

Bài, ảnh: Tiến Tầm

An Giang triển khai Kế hoạch xây dựng các mô hình điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: