|

Hoạt động của Bộ Công An

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Lượt xem:

Sáng ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghệ Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
      Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp hình thức trực tuyến đến điểm cầu các ban bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các huyện thị trên toàn quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh An Giang có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Responsive imageBan Giám đốc Công an tỉnh tại điểm cầu Công an tỉnh An Giang

Responsive imageCác đại biểu tại điểm cầu Công an tỉnh An Giang

      Nghị quyết số 41-NQ/TW đánh giá tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó cho thấy các kết quả cụ thể rất nổi bật, góp phần cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam với trên 10 triệu doanh nhân, trên 920 ngàn doanh nghiệp, trên 5,1 triệu hộ kinh doanh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân hạn chế còn tồn tại của đội ngũ doanh nhân hiện nay.
      Nghị quyết 41-NQ/TW đề ra 3 quan điểm chỉ đạo, 2 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó xác định, đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
      Đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng, để doanh nghiệp phát triển và cống hiến, gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
      Nghị quyết số 41-NQ/TW cũng đề ra mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.
Hội nghị cũng triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW với các nội dung, giải pháp rất cụ thể để xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Responsive imageQuang cảnh điểm cầu Công an tỉnh An Giang

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: sau hội nghị, các cấp ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, học tập để đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời chú trọng tuyên truyền cho nhân dân và giúp cho đội ngũ doanh nhân quán triệt sâu sắc về vai trò và vị thế của mình trong đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quỳnh Như
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: