Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Công an huyện Tri Tôn triển khai, quán triệt học tập chuyên đề năm 2020
Quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 19/02/2020, Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt học tập chuyên đề năm 2020 trong toàn Đảng bộ Công an huyện.

Responsive image

Đồng chí Phan Thành Thường, Phó Giám đốc

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn báo cáo Chuyên đề

 

          Kết thúc hội nghị, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện yêu cầu cấp uỷ các chi bộ, lãnh đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu, triển khai lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ, đơn vị định kỳ; hướng dẫn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ xây dựng bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo Chuyên đề năm 2020. Quá trình triển khai học tập, kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để tổ chức nhân rộng, điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt để đảng viên, cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. 

Tâm Huỳnh (Công an Tri Tôn)