Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Mùa Xuân có Đảng, sáng mãi tên Bác
Vào ngày 3-2-1930, mùa xuân năm Canh Ngọ, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó đã 90 mùa xuân hiện hữu, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thành tựu vĩ đại, đem đến bao mùa xuân yên vui, ấm no cho quê hương.

Responsive image

        Đảng, Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đánh thắng thực dân và đế quốc xâm lược; xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột, bất công; hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước thềm xuân mới, tròn 90 năm tuổi Đảng, với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã đem ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin soi đường cho phong trào yêu nước, làm cho chủ nghĩa yêu nước vươn lên tầm thời đại. Người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân và đưa đất nước thân yêu của chúng ta phát triển như ngày hôm nay. Đã 34 mùa Xuân, kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (Đại hội của đổi mới)  đất nước, quê hương Việt Nam đã đạt được những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo đói, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông, hải sản, đứng hàng đầu thế giới; đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo, trở thành nước có thu nhập ở mức trung bình khá, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

          Trong đó điểm năm 2019 được xem điểm nhấn, là năm “bứt phá” phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, cả nước với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011 - 2017.

          Đóng góp vào thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới, kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang năm 2019 cũng có nhiều chuyển biến tích cực, ước thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đạt 100% chỉ tiêu), trong đó có 08 chỉ tiêu đạt và 05 chỉ tiêu vượt. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn ước thực hiện năm 2019 (theo giá so sánh 2010) tăng 7,02% so cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 5,23%). Trong mức tăng 7,02% thì khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,65% (cao hơn mức tăng 1,83% của cùng kỳ năm 2018), đóng góp 0,82 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Về cơ cấu kinh tế năm 2019, tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực và dần ổn định (khu vực I ngày càng giảm và khu vực II, III tăng dần qua các năm), cụ thể: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tỷ trọng 28,17%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 15,13%; khu vực dịch vụ chiếm 55,09%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 1,61%.

Responsive image
Responsive image
Responsive image

          Cũng trong năm qua, tỉnh An Giang vui mừng với thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, An Giang đã có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ công nhận gồm: huyện Thoại Sơn, thành phố Châu Đốc và thành phố Long Xuyên. Với quan điểm: xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, Đảng bộ tỉnh xác định xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển toàn diện nông thôn An Giang, đảm bảo sự công bằng và hài hòa trong phát triển giữa thành thị và nông thôn. Do đó yêu cầu từng cấp, từng ngành phải không ngừng đổi mới tư duy, đổi mới cách làm; phát huy tính năng động, sáng tạo, đặc biệt là sự quyết tâm, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ. Hướng đến mục tiêu nâng cao hơn nữa về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn và xây dựng nền kinh tế nông nghiệp thịnh vượng, bền vững.

          Những thành tựu đạt được khiến chúng ta càng tự hào về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên quê hương cách mạng càng tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã chọn, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cùng chung sức, đồng lòng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc, phồn vinh. Nhân dịp mừng Đảng tròn 90 năm quang vinh, chúng ta luôn nhớ và thực hiện tốt lời dặn dò của Người trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Quỳnh Như CAAG