Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Sức lan tỏa của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Đảng bộ thị xã Tân Châu có 62 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 Đảng bộ xã - phường và 48 Đảng bộ, Chi bộ cơ quan, ban ngành. Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã quan tâm triển khai thực hiện; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã được nâng lên rõ rệt. Từ đó đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

      Xác định nội dung “đột phá”

      Ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU, để triển khai thực hiện, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

      Ban Thường vụ Thị xã ủy còn xác định cụ thể nội dung “đột phá” trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Từng cấp ủy đảng xác định cụ thể những nội dung đột phá làm chuyển biến rõ nét, tập trung vào những: việc đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”. Qua cách làm như thế, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã mang lại hiệu quả thiết thực, những vấn đề trọng tâm, bức xúc mà Ban Thường vụ Thị xã ủy đã lựa chọn để tập trung giải quyết, đó là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt kết quả tốt. Người đứng đầu các cấp ủy đảng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có chuyển biến mạnh mẽ hơn về ý thức tu dưỡng, về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống. Tinh thần trách nhiệm và tính thân thiện của cán bộ, công chức đối với công việc, với Nhân dân ngày càng cao, đạo đức công vụ, đạo đức đời thường của cán bộ, công chức nâng lên.

      Nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực

      Từ những cách làm thiết thực như trên, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, trên địa bàn thị xã Tân Châu đã có 40 cá nhân và 20 tập thể tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng (trong đó có 15 cá nhân và 9 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh khen tặng). Đây là những cá nhân, tập thể có những đóng góp tích cực cho xã hội, là những tấm gương về đạo đức lối sống. Qua đó cũng nhằm khuyến khích, tạo động lực phát huy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong nội bộ và Nhân dân những năm tiếp theo.

Responsive image

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương trong Hội nghị điển hình tiên tiến

      Nhiều tập thể cơ quan, đơn vị không ngừng sáng tạo, đổi mới cách làm, mang lại hiệu quả thiết thực: Đảng bộ phường Long Thạnh tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị”; Ban nhân dân ấp Vĩnh Lợi 2 xã Châu Phong thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm hàng rào kiên cố và mắc bóng đèn đường  tuyến lộ Châu Phong - Long An chiều dài 700m; Trường THCS Long Thạnh thi đua dạy tốt - học tốt, năm học 2017 – 2018 đạt danh hiệu thi đua xuất sắc toàn ngành; BCH Quân sự phường Long Sơn thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng địa phương; Đảng bộ xã Phú Vĩnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc học tập làm theo Bác gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, vận động được hơn 1 tỷ 600 triệu rải đá đường cộ, xây cầu, sửa nhà cho hộ nghèo; Tập thể chi bộ Toán - Đảng ủy trường THPT Đức Trí giáo dục học sinh bằng những việc cụ thể hàng ngày, rèn luyện tính trung thực, kỷ luật, thực hiện nội quy của trường, lớp, các quy định trong thi cử; Chi bộ trường tiểu học Bán trú A Long Thạnh nhiều năm liên tục được công nhận tập thể lao động xuất sắc, đơn vị dẫn đầu bậc tiểu học thị xã, được tặng Huân chương lao động hạng III và nhiều bằng khen của UBND tỉnh, tiếp tục giữ vững các tiêu chí của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và thực hiện công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 3…

       Nhiều cá nhân có những đóng góp tích cực cho xã hội, là những tấm gương về đạo đức lối sống. Nhiều người dân luôn tâm đắc với những lời Bác Hồ dạy, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn, xây cầu, làm đường, mua xe chuyển bệnh, cất nhà từ thiện,… Trong đó tiêu biểu là ông Đoàn Văn Hổ, Trưởng Ban Trị sự PGHH xã Vĩnh Xương được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Responsive image

Ông Đoàn Văn Hổ, Trưởng Ban Trị sự PGHH xã Vĩnh Xương bào cây, chuẩn bị khung nhà cất cho người nghèo

      Từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác lan tỏa trong thực tiễn

       Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, lan tỏa trong thực tiển hơn nữa. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tiếp đẩy mạnh triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Trong đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tiếp tục xây dựng Kế hoạch, Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo hướng sát thực, đồng thời phải tự giác thực hiện hàng năm. Các cấp ủy đảng xác định rõ khâu “đột phá”, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện; đồng thời, phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt là kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả; phê phán những cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt.

Responsive image

Các cá nhân được UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen đạt thành tích xuất trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

      Có thể nói, những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để Đảng bộ thị xã Tân Châu tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn thị xã. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng thị xã Tân Châu trong sạch vững mạnh./.

Bài, ảnh: Văn Phô – Nghiêm Túc