Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Quyết tâm thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện dự án sản xuất, cấp quản lý căn cước công dân
Chiều ngày 18-9 Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC), triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp quản lý căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

         Hội nghị đã quán triệt Thông báo kết luận của đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; Quán triệt thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến triển khai Dự án án sản xuất, cấp quản lý căn cước công dân; Nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc; tiến độ chất lượng các thông tin được thu thập cơ bản đảm bảo theo quy định. Trong tháng 9/2019 và tháng 3/2020, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục C06  quét  Phiếu thu thập thông tin dân cư đối với các địa phương trên địa bàn tỉnh; kết quả, qua 02 đợt quét được trên 2.249.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 88,06%.  Hiện nay, số phiếu thông tin dân cư đã thu thập trên địa bàn tỉnh (DC01) gần 2.400.000 phiếu, đạt 93,83%.

Responsive image
Responsive image

Đồng chí Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

          Hội nghị đã quán triệt, triển khai các văn bản có liên quan đến thực hiện Dự án sản xuất, cấp căn cước công dân đến Công an các đơn vị, địa phương; phân công rõ trách nhiệm Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện và vận hành hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sau khi Bộ Công an chuyển giao. Với mục đích tổ chức triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến ngày 01/7/2021 sẽ hoàn thành chỉ tiêu chung của cả nước đối với việc cấp tối thiểu 50 triệu thẻ căn cước công dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân; đồng thời, phục vụ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Công an 11 huyện, thị xã, thành phố đã ký kết giao ước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 30/11/2020 và xem đây là tiêu chí xét phân loại thi đua đối với tập thể và người đứng đầu Công an các địa phương trong năm 2020.

Responsive image

Lãnh đạo Công an 11 huyện, thị, thành phố đã ký kết giao ước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

          Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn nhân lực, kinh phí, phương tiện, xây dựng, hoàn  thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hai dự án để đảm bảo tiến độ công việc đề ra./.

Phương Uyên – Hòa Trang